Tối ưu chi phí & hiệu quả hoạt động

1. Các vấn đề phổ biến

 • Các mục tiêu chiến lược không thể hiện rõ tình hình phát triển mong muốn trong tương lai của doanh nghiệp?
 • Kết quả thực hiện có độ sai lệch cao so với dự báo.
 • Không có cơ sở rõ ràng trong việc lập kế hoạch chiến lược, lập ngân sách và dự báo của doanh nghiệp?
 • Các mục tiêu của các bộ phận / phòng ban chưa gắn kết đủ với các mục tiêu của doanh nghiệp?
 • Văn hóa công ty chưa mang tính hành động?
 • Chưa có cơ sở hạ tầng để cung cấp các thông tin phù hợp vào đúng thời điểm cho những người ra quyết định chủ chốt?
 • Chưa bóc tách được rõ ràng các chi phí liên quan đến vận hành của doanh nghiệp?

2. Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động là chìa khóa để thực hiện chiến lược của doanh nghiệp. Babuki sẽ phối hợp với doanh nghiệp để biến chiến lược của doanh nghiệp thành một khung thước đo có ý nghĩa (các chỉ số hiệu quả hoạt động chính, KPI) để quản lý và đo lường hiệu quả việc đạt được mục tiêu chiến lược của quý công ty. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có những thông tin phù hợp vào đúng thời điểm để có thể đo lường và theo dõi tiến độ công việc. Doanh nghiệp sẽ có thể phân tích hiệu quả hoạt động trước đây, xác định các mô hình, xu hướng và sự phụ thuộc, báo cáo hiệu quả hoạt động và tiến hành lập các mô hình dự báo.

Công việc liên quan: (1) Quản lý thông tin; (2) Hợp nhất các báo cáo; (3) Lập kế hoạch; (4) Tối ưu chi phí & lợi nhuận

3. Lợi ích mang đến cho khách hàng

 • Cung cấp thông tin tốt hơn cho các nhà lãnh đạo / quản lý vào đúng thời điểm
 • Cải thiện báo cáo về việc đạt mục tiêu chiến lược kinh doanh
 • Lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo hiệu quả hơn
 • Quản lý chi phí và lợi nhuận tốt hơn (ví dụ như phân bổ chi phí, dự toán chi phí dựa trên hoạt động, v.v…)
 • Xác định rõ hơn bảng điểm cân bằng, bảng điều khiển và các chỉ số hiệu quả về chiến lược, hoạt động và cá nhân
 • Quản lý hiệu quả hoạt động và rủi ro một cách hiệu quả hơn và mang tính tích hợp
 • Cải thiện chất lượng dữ liệu
 • Tăng cường sức bền doanh nghiệp & sự tuân thủ
Cách tiếp cận của chúng tôi

Cam kết kết quả triển khai / thực thi nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp