Tư vấn chiến lược

1. Chiến lược doanh nghiệp

Câu hỏi của doanh nghiệp: (1) Cần có định hướng gì cho tương lai để khai phá tốt nhất cơ hội thị trường? (2) Danh mục kinh doanh (sản phẩm / dịch vụ) nào là tối ưu và nền tảng thành công là gì nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững?

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi: (1) Phân tích, đánh giá thị trường chi tiết trên quy mô, tăng trưởng, các nhân tố thúc đẩy thị trường, cấu trúc phân phối cũng như phân tích các đối thủ cạnh tranh chính; (2) Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh; (3) Tổ chức hội thảo về tầm nhìn & sáng kiến chiến lược với ban lãnh đạo doanh nghiệp để hỗ trợ quy trình xây dựng chiến lược.

Kết quả bàn giao cho doanh nghiệp: (1) Mô hình kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp trong đó đề xuất các năng lực chiến lược; (2) Chiến lược doanh nghiệp 3-5 năm với lộ trình thực hiện; (3) Danh sách các sáng kiến chiến lược chủ yếu cần thiết nhằm hỗ trợ hoàn thành chiến lược cấp doanh nghiệp; (4) Kế hoạch truyền thông tổng quan.

2. Chiến lược đơn vị kinh doanh

Câu hỏi của doanh nghiệp: (1) Tuyên bố cạnh tranh nhất của một doanh nghiệp là gì? (2) Mô hình kinh doanh nào có thể đảm bảo tăng trưởng bền vững?

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi: (1) Phân tích, đánh giá thị trường chi tiết trên quy mô, tăng trưởng, các nhân tố thúc đẩy thị trường và soát xét các phân khúc chính về quy mô ước tính và tốc độ tăng trưởng dự kiến trong 5 năm tới; (2) Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh / chỉ số hiệu quả hoạt động chính của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh; (3) Tổ chức hội thảo về hoạch định chiến lược với ban lãnh đạo doanh nghiệp để hỗ trợ quy trình xây dựng chiến lược.

Kết quả bàn giao cho doanh nghiệp: (1) Phân tích tổng quan về thị trường và sự hấp dẫn của các phân khúc thị trường chính; (2) Nhận diện các điểm mạnh chiến lược của doanh nghiệp và các khoảng trống chiến lược trong các hoạt động chuỗi giá trị; (3) Đề xuất một bộ giải pháp để nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

3. Chiến lược gia nhập thị trường Dược phẩm / Chăm sóc sức khỏe

Câu hỏi của doanh nghiệp: (1) Các phương án gia nhập thị trường nào là phù hợp nhất để mở rộng và thành công tại Việt Nam? (2) Các cơ hội tăng trưởng khác nhau hấp dẫn đến mức nào?

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi: (1) Phân tích, đánh giá nhu cầu thị trường mục tiêu: quy mô, tăng trưởng, các nhân tố thúc đẩy thị trường, chuỗi giá trị; (2) Phân tích, đánh giá các đối thủ cạnh tranh chủ yếu và những yếu tố quyết định thành công khi kinh doanh trong thị trường mục tiêu.

Kết quả bàn giao cho doanh nghiệp: (1) Mức độ tiềm năng / hấp dẫn của thị trường mục tiêu; (2) Chuỗi giá trị và các mô hình kinh doanh thành công trong thị trường mục tiêu (3) Phương án thâm nhập cũng như đề xuất kế hoạch kinh doanh 3-5 năm.

Cách tiếp cận của chúng tôi?

Chỉ bắt đầu tư vấn triển khai sau khi xác định được giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp.