Triển khai các phần mềm quản trị DN

1. Các vấn đề phổ biến

Tỷ lệ thành công thấp trong triển khai các hệ thống phần mềm ở doanh nghiệp: (1) Không đạt được các yêu cầu khi triển khai; (2) Triển khai không thành công; (3) Triển khai bị kéo dài

Các lý do chính dẫn đến việc triển khai không thành công: (1) Lựa chọn phần mềm không phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện của doanh nghiệp; (2) Sự lệch pha trong vận hành / quy trình làm việc tại doanh nghiệp với các quy trình chuẩn của hệ thống phần mềm; (3) Năng lực quản lý dự án / quản lý sự thay đổi hạn chế.

2. Dịch vụ của chúng tôi

  • Tư vấn lựa chọn hệ thống phần mềm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
  • Tư vấn xây dựng & chuẩn hóa sơ đồ tổ chức & hệ thống quy trình
  • Tư vấn triển khai (quản trị dự án / quản trị sự thay đổi)

3. Lợi ích mang đến cho khách hàng

  • Hệ thống phần mềm phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp
  • Triển khai dự án theo đúng tiến độ / yêu cầu chất lượng mong đợi
  • Lộ trình đề xuất cho hệ thống nhân sự để quen dần và phát huy tối đa hệ thống triển khai
  • Hiệu quả đầu tư cao (lợi ích mang lại / chi phí đầu tư)
Cách tiếp cận của chúng tôi

Cam kết kết quả triển khai / thực thi nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp